گروه مدیریت مدیریت صنعتی و فناوری :

 

 

اعضای گروه:

 

سید محمدباقر جعفری (مدیرگروه)

sm.jafari@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

میثم شهبازی

meisamshahbazi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

سیدمحمد محمودی

mahmoudi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشیار

 

 

 

تورج کریمی

tkarimi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

محمد رضا فتحی

reza.fathi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

مصطفی صفدری رنجبر

mostafa.safdary@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

     

مهسا پیشدار

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار