گروه مدیریت مالی و حسابداری :

 

 

اعضای گروه:

 

علیرضا سارنج (مدیرگروه)

alisaranj@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

محمدرضا مهربان پور

mehrabanpour@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

محمد کاشانی پور

kashanipour@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشیار

 

 

 

سیدمحمد علوی نسب

alavinsb@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

محمد ندیری

m.nadiri@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

عسگر نوربخش

anoorbakhsh@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

 

 

 

امید فرجی

omid_faraji@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار