راهنمای تلفن

کارشناس آموزش: خانم فاطمه بیگدلی شماره تماس: 02536166116

کارشناس آموزش: آقای مصطفی اکبر طجری شماره تماس: 02536166617

کارشناس آموزش: آقای عبدالحسین بختیاری شماره تماس: 02536166646 ایمیل: Bakhtiari2010@ut.ac.ir

کارشناس دفتر ریاست: آقای سید مجید ناصری زاده شماره تماس: 02536166158

کارشناس مجلات: خانم سمیه سبحانی شماره تماس: 02536166295

 

نشانی: قم، بلوار دانشگاه (ابتدای جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری

پست الکترونیکی: fman.info@ut.ac.ir

تلفن:  ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۱۵۸

نمابر: ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۱۵۸

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی: ۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران