گروه مدیریت سرزمین، ورزشی و آموزشی :

 

 

اعضای گروه:

 

علی صابری (مدیرگروه)

ali_saberi۱۳۶۴@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

قدرت اله باقری راغب

ghbagheri@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشیار

محمد میره ای

mirehei@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

 

 

 

ناهید نادری بنی

n.naderi.b@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

حسین خنیفر

khanifar@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استاد

امین فرجی

a.faraji@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

 

 

 

هانیه سادات اخوت

h.okhovat@ut.ac.ir

دانشکده مهندسی

استادیار