گروه مدیریت دولتی :

 

 

اعضای گروه:

 

علی نقی امیری (مدیرگروه)

anamiri@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استاد

حسن زارعی متین

matin@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استاد

غلامرضا جندقی

jandaghi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استاد

 

 

 

سیدحسین اخوان علوی

akhavan_alavi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

اعظم میرزمانی

mirzaman@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

علی حمیدی زاده

hamidizadeh@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

 

 

 

رضا طهماسبی

rtahmasebi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

فاطمه طاهری

f_taheri@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

بهزاد محمدیان

b.mohammadian@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار