کارکنان دانشکده

کارشناس دفتر ریاست: آقای سید مجید ناصری زاده شماره تماس: 02536166158

 

کارشناس آموزش: خانم فاطمه بیگدلی شماره تماس: 02536166116

کارشناس آموزش: آقای مصطفی اکبر طجری شماره تماس: 02536166617

کارشناس آموزش: آقای عبدالحسین بختیاری شماره تماس: 02536166646 ایمیل: Bakhtiari2010@ut.ac.ir

 

کارشناس مجلات: خانم سمیه سبحانی شماره تماس: 02536166295