نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار

گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار


گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار :

 

 

اعضای گروه:

 

جبار باباشاهی (مدیرگروه)

j.babashahi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

مرتضی سلطانی

mortezasoltanee@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

حمید زارع

hzarea@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشیار

 

 

 

حمیدرضا یزدانی

hryazdani@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

محمدحسین رحمتی

mhrahmati@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

میثم شفیعی رودپشتی

maysam.shafiee@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

 

 

 

محمد غفاری

ghaffari.mohammad@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

حمیدرضا ایرانی

hamidrezairani@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار

آصف کریمی

asef.karimi@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشیار

 

 

 

ابوالفضل خسروی

khosravi_a@ut.ac.ir

دانشکده مدیریت و حسابداری

استادیار